Aktualizacja sylabusa ISTQB® 2018 do wersji 3.1

Aktualizacja sylabusa ISTQB® Poziom Podstawowy w języku angielskim

4.9 (18 ocen) , ostatnia aktualizacja 5.06.2020 r.


W połowie października 2019 r. Walne Zgromadzenie ISTQB® głosowało i zatwierdziło Sylabus ISTQB® Poziomu Podstawowego 2018 w wersji V3.1 do wydania. W związku z tym Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych przygotowało polską wersję tłumaczenia sylabusa ISTQB® Poziom Podstawowy z 2018 r. Jest to niewielka aktualizacja, ponieważ ma mniej niż 5% zmian celów nauczania, jak opisano w sekcji 3.6.1 w procesie akredytacji ISTQB®®, wersja 2.00. Ta niewielka aktualizacja nie wymaga ponownej akredytacji dostawców szkoleń, ale jednostka akredytująca musi jedynie potwierdzić, że akredytowani dostawcy szkoleń ISTQB® zaktualizowali swoje materiały, dokonując przeglądu materiałów szkoleniowych i dokonanych koniecznych zmian w związku z ich aktualizacją. Wszystkie certyfikaty które były uzyskane w okresie obowiązywania poprzednich wersji sylabusa pozostają aktualne.

Najważniejsze zmiany

Rozdział 1:
Dodano słowo kluczowe „proces testowy”.
Zaktualizowano listę punktorów w punkcie 1.1.1. i zmniejszono liczbę punktorów.
Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 2:
Dodano słowo kluczowe „testowanie związane ze zmianami”.
Koniec punktu 2.1.2.: dodano trzy punktory dotyczące dostosowania modeli cykli życia oprogramowania.
Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 3:
Cztery zaktualizowane słowa kluczowe, wszystkie miały końcówkę „-ing” w angielskiej wersji 2018:1
przegląd ad hoc,
przegląd oparty na liście kontrolnej,
przegląd oparty na rolach,
przegląd oparty na scenariuszu.
Trzy akapity zostały przeniesione na początek sekcji 3.2.3. „Typy przeglądów”.
Brak zmian w treści.
W punkcie 3.2.4. akapit „Przegląd oparty na rolach” został przeniesiony po akapicie „Przegląd oparty na perspektywie”.
Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 4:
Punkt 4.1.1. został połączony z wprowadzeniem 4.1., a punkt 4.1.2 został teraz przemianowany na 4.1.1., tworząc wyraźne powiązanie z celem nauczania 4.1.1.
Punkt 4.2.2. Analiza wartości brzegowych, wartość 9 została usunięta z przykładu.
Punkt 4.2.3. Testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną, usunięto akapity dotyczące techniki testowania kombinatorycznego, a tekst przeformułowano w celu lepszego zrozumienia.
Punkt 4.2.4. Testowanie przejść pomiędzy stanami usunięto zdania dotyczące warunków dozoru.
Rozdział 4.4.1. „pomyłka” zastąpiono „błędem”.
Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 5:
Dodano „raport o defekcie” jako słowo kluczowe.
Usunięto słowo kluczowe "ocena ryzyka".
Drobne zmiany redakcyjne.

Rozdział 6:
Usunięto słowo kluczowe "narzędzie do testowania wydajności".
Liczba narzędzi wymienionych w punkcie 6.1.1 Klasyfikacja narzędzi testowych została zmniejszona z 26 do 13.
Punkt 6.1.2. Klasyfikacja narzędzi testowych, podpunkt Narzędzia wspomagające testowanie statyczne wykreślono "narzędzia wspomagające przeprowadzanie przeglądów"
Punkt 6.1.2. Klasyfikacja narzędzi testowych, podpunkt Narzędzia wspomagające wyspecjalizowane czynności testowe wykreślono siedem narzędzi.
Punkt 6.1.3 na temat narzędzia do wykonywania testów został przeredagowany jako 3 punktory, a tekst został przeformułowany.
Drobne zmiany redakcyjne.

Ogólne:
Odniesienia do sylabusów ISTQB® zostały zaktualizowane we wszystkich rozdziałach, tak aby zawierały tylko skróty używane zgodnie z listą w rozdziale 7 Bibliografia w punkcie Dokumenty ISTQB®®.

Zmiany w stosunku do wersji polskiej Sylabusa Poziomu Podstawowego 2018

Ogólne:
Wprowadzono poprawki zgodnie z angielską wersją sylabusa.
Dokonano poprawek stylistycznych i redakcyjnych w całym sylabusie.
Zgodnie z wersją angielską termin „programista” zastąpiono terminem „deweloper”.
Poprawiono definicję pojęć, tak by były zgodne ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®®.

Rozdział 5:
Zmieniono tłumaczenie regression-averse test strategy ze strategii przeciw – regresyjnej na strategię minimalizującą regresję, poprawiając definicję tej strategii zgodnie ze Słownikiem terminów testowych ISTQB®®.

Jakie materiały zostały zaktualizowane?

Poza sylabusem, zaktualnizowane zostały także zestawy przykładowych pytań (A, B i C) oraz słownik. Wszystkie materiały dostepne do pobrania znajdują się na stronie: https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/.

Artykuł powstał w oparciu o materiały dostepne na stronie www.istqb.org oraz www.sjsi.org.

Jako akredytowany dostawca szkoleń ISTQB® oferujemy kursy zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zapraszamy do współpracy oraz powodzenia na egzaminie!

Autor: Paweł Kwasik

ISTQB® foundation